Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе

Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе

Да би смо установили којом јачином тела узајамно делују уводимо физичку величину која се назива СИЛА. Сила покреће тела из мировања, мења им брзину или их деформише.

Еластична сила враћа тела у првобитан облик. Сила трења се јавља између тела и подлоге и успорава тела при кретању. Сила отпора средине се јавља када се тело креће кроз неку средину и успорава тела при кретању. Гравитациона сила се јавља између свих тела, осети се само код великих као што су планете. Увек је привлачна Електрична сила се јавља између наелектрисаних тела. Може бити привлачна и одбојна. Магнетна сила се јавља између магнета или између магнета и неких метала и такође је привлачна или одбојна.

Сила је мера узајамног деловања тела. То је векторска физичка величина.

Ознака за силу је- F (force) јединица мере је N-њутн, по енглеском научнику Исаку Њутну. Постоје веће и мање јединице за силу од њутна. Један њутн је сила коју осећамо када држимо чоколаду од 100 грама. Некада су нам потребне мање, а некада веће јединице мере.

мање јединице:
мили mN=1N/1000

веће јединице:
кило kN=1000 N
мега MN=1000 000 N

Векторски карактер силе

Сила је векторска величина, као и брзина и зато има правац смер и интезитет, као и све остале векторске величине. Осим тога она има и нападну тачку.

Деф: Нападна тачка силе је место на коме је сконцентрисано деловање силе.

Вектор се графички представља стрелицом.

Интензитет, правац, смер и нападна тачка вектора силе.

Слагање сила дуж истог правца

На тело може у исто време да делује више сила и оно се онда креће као да на њега делује збир тих сила тј. резултујућа сила. То зовемо слагање или сабирање сила.

Када на тело делују две силе дуж истог правца и смера тело се креће као да на њега делује једна резултујућа сила која има исти правац и смер као и обе силе, а интензитет резултујуће силе једнак је збиру интензитета појединачних сила.

Слагање сила дуж истог правца и смра

Fr =F1 +F2

Када силе делују дуж истог правца, а супротног смера интензитет резултујуће силе се добија тако што се силе одузимају. Резултујућа сила има смер јаче силе.

Слагање сила дуж истог правца а супротног смера

Fr =F1 -F2

Ако су силе исте јачине дуж истог правца,  а супротно усмерене оне се поништавају. Резултујућа сила је једнака нули Fr=0 и тело је у равнотежи. Тада тело мирује или се креће равномерно праволинијски.

Сабирање сила дуж истог правца
Сила. Преузето са канала Учи слободно Академија.