Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе

Да би смо установили којом јачином тела узајамно делују уводимо физичку величину која се назива СИЛА.

Сила је мера узајамног деловања тела. То је векторска физичка величина.

Ознака за силу је- F (force) јединица мере је N-њутн, по енглеском научнику Исаку Њутну. Постоје веће и мање јединице за силу од њутна.

мање јединице:
мили mN=1N/1000

веће јединице:
кило kN=1000 N
мега MN=1000 000 N

Векторски карактер силе

Сила је као и брзина векторска величина и зато има правац смер и интезитет, као и све остале векторске величине. Осим тога она има и нападну тачку.

Деф: Нападна тачка силе је место на коме је сконцентрисано деловање силе.

Вектор се графички представља стрелицом.

Интензитет, правац, смер и нападна тачка вектора силе.