Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље

Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље

Кулонов закон

Кулонов закон описује како сила делује између наелектрисаних тела. Електрична сила се јавља између наелектрисаних тела. Може бити привлачна и одбојна. Истоимена наелектрисања се одбијају, а разноимена се привлаче.

Кулонов закон илустрација. Различити се привлаче, а исти се одбијају.
Узајамно деловање наелектрисаних тела. Привлачење и одбијање.

Француски научник Шарл Кулон је открио да је електрична сила сразмерна количини наелектрисања, а обрнуто сразмерна квадрату растојања.

Кулонов закон гласи:

Деф: Јачина електричне силе сразмерна је производу наелектрисања, а обрнуто сразмерна квадрату растојања. 

Формула за Кулонов закон

где је k коефициент сразмерности и за вакуум и ваздух износи:

    k=9 x10Nm2 /C2

коефициент сразмерности показује утицај средие на јачину силе. Ако је између наелектрисања стакло сила је 10 пута слабија, а ако се налазе у води сила је слабија чак 81 пута.

  Сила делује дуж правца који спаја центре наелектрисања, а смер зависи од знака наелектрисања. Закон важи за тачкаста и сферна наелектрисања.

Видео Кулонов закон. Преузето од Физичар.

ИЗАЗОВ:

  1. Одредити вредност силе којом се одбијају два електрона која се налазе на растојању 10cm? у ваздуху.
  2. Два тачкаста наелектрисања се налазе на неком растојању ?. Ако се растојање међу њима смањи за Δr? = 50m, сила узајамног деловања се увећа два пута. Одредити растојање на поетку.

Подсетник из математике:

an am= an+m

an: am= an/am =an-m

(an)m=anm

Електрично поље

 Електрично поље, као и остала поља спада у материјалну средину.  Електрично поље се јавља око сваког наелектрисаног тела. Да поље постоји проверавамо преко његовог деловања. У простор око тела уносимо  позитивно пробно налектрисање +qp и проверавамо да ли поље постоји и ако постоји да ли га привлачи или одбија.

  Деф: Јачина електричног поља у некој тачки једнака је јачини силе која делује у тој тачки  на јединично позитивно наелектрисање.

Формула за јачи ну електричног поља је: E= F/q ;   

Јединица мере је: E=N/C

Електрична сила се графички представља линијама силе. Линије силе из позитивно наелектрисања извиру, а у негативно наелектрисање увиру.

Постоји две врсте електричног поља: 

  1. Радијално 
  2.  Хомогено

  Радијално поље се јавља око тачкастих и сферних наелектрисања и делује дуж полупречника (радијуса). Поље слаби са повећањем растојања.

  Хомогено поље се јавља између две плоче наелектрисане истим количинам наелектрисања супротног знака. Поље је исте јачине у свакој тачки линије силе су паралелне и на истом међусобном растојању.

Изазов:

  1. Израчунај јачину електричног поља у некој тачки ако на мало пробно наелектрисање од  3,2 x10-6С делује сила од  4,8 mN.