Мерење интензитета силе динамометром. Земљина тежа и тежина тела.

Мерење интензитета силе динамометром. Земљина тежа и тежина тела.

Мерење силе динамометром

  Справа за мерење интензитета (јачине) силе назива се динамометар. Он ради на принципу истезања еластичне опруге. Где је lo -дужина неистегнуте опруге, l1 дужина истегнуте опруге. Делта је разлика у дужини неистегнуте и истегнуте опруге. http://fizis.rs/wp-content/uploads/2015/07/opruge-1.jpg

Када се на динамометар окачи тело опруга се деформише. Што је тело теже истезање је веће. Колико пута се повећа јачина силе толико пута се повећа издужење опруге. Кажемо да је издужење сразмерно јачини силе. Тада важи: 

или

сразмерност јачине силе са издужењем опруге

 Пример задатка:

Изазов:

Земљина тежа и тежина тела

Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално наниже дуж полупречника Земље.

Сила Земљине теже Fg је усмерена вертикално наниже ка центру Земље у правцу њеног полупречника.

Правац и смер гравитационе силе.

Земљина тежа привлачи и молекуле ваздуха. То је и разлог зашто се атмосфера налази ок Земље. Са повећаљем растојања гравитациона сила је слабија. Зато је атмосфера све ређа са повећањем растојања. Већ са променом надморске висине у ушима осећамо разлику у притиску.

Ваздух се разређује са повећањем растојања.

Када држимо тела у руци, осећамо њихову тежину.

Деф: Тежина тела је сила којом тело притиска подлогу или затеже конопац о који је обешено услед гравитационе силе.

Тежина и Земљина тежа.

Земљина тежа и тежина имају исти правац смер и интензитет, а различиту нападну тачку. Тежина делује на подлогу и на место вешања конопца, а Земљина тежа делује на тела, тј. на њихов центар масе.

Тежина се обележава са Q, јединица мере јој је N -њутн, јер је у питању сила, а формула је:
Q=mG
где је: m-маса тела, G-јачина гравитационог поља Земље. Гравитационо поље Земље јче је на половима него на екватору јер је екватор на већем растојањау од полова. Просечна вредност јачине гравитационог поља Земље је 9,81 N/kg приближно 10 N/kg.

Земљина тежа.