Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност

Када се наелектрисане честице крећу усмерено кроз проводник оне се сударају са металном решетком и међусобно. То их успорава и претставља отпор кретању, због тога се јачина електричне струје сањује. Физичка величина која описује овај отпор назива се електрична отпорност.

Деф: Електрична отпорност је мера отпора усмереном кретању наелектрисаних честица тј. струје.

Ознака за отпорност је R (енгл. resistance), a јединица мере је ом- Ω, обележава се великим грчким словом омега. Експерименталним путем закључено је од чега она зависи. Електрична отпорност зависи од: Дужине проводника l, површине попречног пресека S, и врсте материјала од кога је напревљен. Што је проводник дужи отпорност је већа, а што је шири отпорност је мања.

Деф: Електрична отпорност сразмерна је специфичној отпорности и дужини проводника, а обрнуто срамерна површини његовог попречног пресека.

Где је  ρ-специфична отпорност. То је карактеристика сваког материјала. Јединица мере је ом метар- Ωm и не може се писати јер тада значи мили ом.
Формула је:

Деф: Специфична отпорност материјала је отпорност материјала дужине један метар, површине попречног пресека један метар квадратни, на температути од 20оC.

У табели се могу видети материјали који имају различите специфичне отпорности. Што је мања специфична отпорност то је материјал бољи проводник.

Табела специфичних отпорности неких материјала.

Отпорник се у колу приказује симболом:

Симбол отпорника у колу.

Везивање отпорника

Електрични отпорници су уређаји који се користе у делу кола у коме је потребно смањити јачину елењктричне струје. Они се израђују од материјала велике специфичне отпорности.

Отпорници се у колу могу везивати редно и паралелно да би се добила одговарајућа вредност отпора.

Ако се отпорници у колу вежу редно укупна, еквивалентна отпорност је већа од појединачне отпорности. Еквивалентна отпорност једнака је збиру појединачних отпора.

Редно везани отпорници у колу.

Ако се отпорници у колу везани паралелно еквивалентна отпорност је мања од сваке појединачне. Реципрочна вредност еквивалентне отпорнпсти једнака је збиру реципрочних вредности појединачних отпора.

Везивање отпорника у колу паралелно.

Комбинацијом отпорника може се направити одговарајућа вредност отпора.

Електрични отпор са канала Физичар