Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад електричне струје

Када електрична струја протиче кроз потрошач она врши рад. Као што је енергија способност тела да врши рад тако је и електрична енергија способност електричне струје да врши рад. При томе се електрична енергија претвара у друге врсте енергије (механичку, топлотну, светлосну, хемијску итд.)

Електрично поље извора делује на количину наелектрисања -q у проводнику и над њим врши рад- A. Тај рад при премештању наелектрисања из положаја 1 у положај 2 може се рачунати:

Из формуле за јачину струје количина наелектрисања се може представити као:

Ако се q замени у формулу за рад добија се:

То јест формула се користи у облику:

Деф: Рад електричне струје у неком делу струјног кола једнак је производу напона на његовим крајевима, јачине електричне струје и времена протицања струје кроз посматрани део струјног кола.

Да се подсетимо, јединица мере за рад је:

Снага електричне струје

Деф: Снага је брзина вршења рада. То јест рад у јединици времена.

Рачуна се из формуле:

Ако се замени рад из формуле:

Добија се:

Јединица мере за снагу је ват (W).

Деф: Снага електричне струје једнака је производу јачине електричнe струје I и напона U.

Ако знамо снагу електричног уређаја, можемо да израчунамо колики рад струја врши, а самим тим и количину електричне енергије коју уређај троши.

А=P∙t

Јединица мере је: ватсекунд      (Ws) или киловатчас    (kWh)

Снага појединих електричних уређаја.

Џул-Ленцов закон

Када кроз проводник протиче струја проводник се загрева. лектрична енергија се претвара у топлотну. Количина топлоте која се -Q ослободи једнака је раду -A који се изврши у проводнику.

Ако се уведе смена из формуле за омов закон:

Може се увести:

Или :