Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Како се одређују рад и снага електричне струје?

Рад електричне струје

Када електрична струја протиче кроз потрошач она врши рад. Као што је енергија способност тела да врши рад тако је и електрична енергија способност електричне струје да врши рад. При томе се електрична енергија претвара у друге врсте енергије (механичку, топлотну, светлосну, хемијску итд.)

Електрично поље извора делује на количину наелектрисања -q у проводнику и над њим врши рад- A. Тај рад при премештању наелектрисања из положаја 1 у положај 2 може се рачунати:

рад

Из формуле за јачину струје количина наелектрисања се може представити као:

јачина струје

Ако се q замени у формулу за рад добија се:

рад струје

То јест формула се користи у облику:

Деф: Рад електричне струје у неком делу струјног кола једнак је производу напона на његовим крајевима, јачине електричне струје и времена протицања струје кроз посматрани део струјног кола.

Да се подсетимо, јединица мере за рад је:

јединица мере за рад је џул

Снага електричне струје

Рад и снага су повезане физичке величине.

Деф: Снага је брзина вршења рада. То јест рад у јединици времена.

Рачуна се из формуле:

снага је рад у јединици времена

Ако се замени рад из формуле:

Добија се формула за снагу:

Јединица мере за снагу је ват (W). По енглеском научнику Џејмсу Вату који је усавршио парну машину.

Деф: Снага електричне струје једнака је производу јачине електричнe струје I и напона U.

Ако знамо снагу електричног уређаја, можемо да израчунамо колики рад струја врши, а самим тим и количину електричне енергије коју уређај троши.

А=P∙t

Јединица мере је: ватсекунд      (Ws) или киловатчас    (kWh)

Снага појединих електричних уређаја.

Џул-Ленцов закон

Када кроз проводник протиче струја проводник се загрева. Елктрична енергија се претвара у топлотну. Количина топлоте која се -Q ослободи једнака је раду -A који се изврши у проводнику.

Схема настанка топлоте у проводнику.
Загревање проводника и ослобађање топлоте.

Извршени рад је тада једнак:

Ако се уведе смена за јачину струје из формуле за Омов закон:

Може се увести:

Или се из исте формуле уведе смена за напон :

Формула за количину топлоте која се ослобађа око проводника