Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон
Пробно позитивно наелектрисање налази се у електричном пољу другог тела.

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у електрично поље.

Ако се у исту тачку поља стави дупло веће наелектрисање 2 потенцијална енергија ће бити дупло већа. Потенцијална енергија у једној тачки поља сразмерна је количини наелектрисања тела.

  Потенцијална енергија у једној тачки поља сразмерна је количини наелектрисања тела.

Ep~q;            Ep/q=cons

Количник електростатичке потенцијалне енергије и количине наелектрисања, сталан је за једну тачку поља и представља карактеристику тог поља, која се назива електрични потенцијал. Електрични потенцијал се обележава грчким словом   (фи).

φ=Ep/q

   Деф:Потенцијал електричног поља је бројно једнак количнику електростатичке потенцијалне енергије наелектрисања у пољу и количине наелектрисања тела.

  Јединица за електрични потенцијал је волт (V).

1V=1J/1C

Волт се дефинише као:

 Деф: Тачка поља има потенцијал од 1V ако у њој наелектрисање од 1C има потенцијалну енергију 1J.

Ep=φxq

  За померање наелектрисања из тачке 1 у тачку 2 сила електричног поља врши рад. Извршени рад једнак је промени потенцијалне енергије. http://fizis.rs/wp-content/uploads/2015/07/potencijal-2.jpg

напон је разлика потенцијала

Деф: Разлика потенцијала је напон U. Јединица мере је волт V.

  Електрични напон између две тачке електричног поља једнак је количнику између рада силе електростатичког поља при премештању наелектрисања из почетне у крајњу тачку и тог наелектрисања.

A=U∙q          U = A/q

  Ако се при премештању количине наелектрисања од 1C из једне у другу тачку електричног поља изврши рад од 1J, онда између те две тачке постоји електрични напон од 1V.   

1V= 1J1Crad u hom el polju 1

  Рад електричне силе при кретању наелектрисаног тела у хомогеном електричном пољу:

   Рад који изврши електрична сила при померању куглице од једне до друге плоче на путу d.