Припрема за тест Сила и кретање

Припрема за тест Сила и кретање

Задаци убрзање код успоренофг и убрзаног, други Њутнов закон и равномерно променљиво праволинијско кретање брзина и першени пут. Пре свега формуле и дефиниције неопходне за израду задатака.

Задаци убрзање

Деф:  Убрзање је промена брзине тела у јединици времена.

Формула:

Formula za ubrzanj je brzina podeljena sa vremenom
Формула за убрзање

Јединица мере:

Јединица мере за убрзање је метар у секунди на квадрат
метар у секунди на квадрат

ЗАДАЦИ убрзање:

1. Тело за 5 секунди промени брзину са 20 m/s на 35 m/s. Израчунај убрзање тог тела.

2. Аутобус полази из станице и достиже брзину 90 km/h за 20 секунди. Израчунај убрзање.

3. Аутомобил се креће равномерно успорено и за 20 секунди смањи брзину са 126 km/h на 54 km/h израчунај убрзање ( успорење)

4. За које време треба повећати брзину са 6 m/s на 18 m/s да би се кретало убрзањем 3 m/s2.

Други Њутнов закон (закон кретања)

Деф: Убрзање које тело добија при кретању сразмерно је сили која на њега делује, а обрнуто сразмерно маси тог тела.

Формула за убрзање се добија тако што се сила подели са масом тела
други Њутнов закон

Или на други начин:

Деф: Сила која делује на тело при кретању једнака је производу масе и убрзања тог тела.

Sila je jednaka proizvodu mase i ubrzanja. formula

Деф: Сила има вредмност од 1N ако тело масе 1kg убрзава убрзањем 1m/s2.

ЗАДАЦИ убрзање и сила:

  1. На тело масе 40 kg делује сила од 100 N. Колико је убрзање тела?

2. Колика сила делује на тело масе 300 g ако га убрзава убрзањем 2 m/s2?

3. Дете од 30 kg седи на санкама и вуче их пас силом од 350 N. Колика је маса санки ако је убрзање 1m/s2?

Трећи Њутнов закон (закон акције и реакције)

Деф:Сила акције једнака је сили реакције поинтензитету и правцу а супротна по смеру.

Вектор силе акције једнак је сили реакције само им је смер супротан
Сила акције једнака је сили реакције само им је смер супротан

Брзина и пређени пут код равномерно променљивог праволинијског кретања

Кретање је равномерно променљиво када се у истим временским интервалима брзина равномерно мења.

Може бити убрзано и успорено.

Формуле за брзину и пређени пут су:

убрзано кретање

формуле за брзину, пут и квадрат брзине код убрзаног кретања
формуле за брзину, пут и квадрат брзине код убрзаног кретања

Успорено кретање:

задаци убрзање. формуле за брзину, пут и квадрат брзине код успореног кретања
формуле за брзину, пут и квадрат брзине код успореног кретања

ЗАДАЦИ:

  1. Израчунај брзину и пређени пут тела 5 секунди које креће из мировања и креће се убрзањем 2 m/s2.

2. Израчунај брзину и пређени пут тела које се кређе почетном брзином 54 km/h и убрзава са убрзањем 0.5 m/s2 за време од 10 секунди.

3. Тело се креће поченом брзином 72 km/h и успорава до заустављања са убрзањем 1 m/s2. Одреди траг кочења и време за које се зауставило.