Периодично и осцилаторно кретање. Величине које их описују

Периодично и осцилаторно кретање. Величине које их описују

Периодично кретање

Деф: То је кретање које се понавља нa исти начин по истој путањи за исто време.

Пример: Кретање Земље око Сунца, кретање казаљки на сату, промена годишњих доба. Облици периодичног кретања су кружно и осцилаторно кретање.

Осцилаторно кретање

Деф: Осцилаторно кретање је кретање које се врши око равнотежног положаја, час у једну час у другу страну по правој путањи.

Равнотежни положај је положај у коме тело може да мирује, нулти положај. Под осцилатором сматрамо тело које може да осцилује. А једна осцилација је кретање између два идентична положаја тј. док се пређе цела путања. Пример је кретање игле за шивење на машини, опруга може да осцилује лево десно или горе доле. Клатно је осцилатор ако је довољно дугачко, а осцилације довољно мале.

Важне величине које описују осцилаторно кретање су: Амплитуда, елонгација, период осциловања, фреквенција...

Елонгација је било које растојање осцилатора од равнотежног положаја. Обележава се са X, а јединица мере је метар- m. Амплитуда је највећа елонгација тј. највеће растојање од равнотежног положаја. Обележава се са Xo, јединица мере је такође метар- m. Сваки осцилатор има два амплитудна положаја.

Период осцилованја је време за које се изврши једна осцилација. Обележава се са Т а јединица мере је s-секунда. Период осциловања се мери тако што се осцилатор пусти да осцилује неколико пута n. Измери се време t за које је осциловало и подели се са бројем осцилација n.

Формула за период осциловања. Време осциловања се дели са бројем осцилација.
Формула за период осциловања.

Ово се ради зато да би се смањила грешка при мерењу. Што се дуже мери то је грешка мања.

Фреквенција (учесталост) је број осцилација у јединици времана. Обележава се грчким словом ни

Формула за фреквецију. Реципрочна вредност периода осциловања.
Формула за фреквецију.

Јединица мере за фреквенцију је херц. Назив је добила по немачком физичару Хајнриху Херцу који је проучавао електромагнетизам.

Јединица мере за фреквенцију. Добија се као реципрочна вредност јединице мере за период тј секунде.
Јединица мере за фреквенцију.

Врсте осциловање

Слободно осциловање осцилатор осцилује самостално без дејства спољашње силе. Пригушено осциловање због трења или отпора средине осцилације се током времена смањују. Принудно осциловање је када се на осцилатор делује спољашњом принудном силом да би се вредност амплитуда била иста .

На слици је приказана синусоида непригушеног осциловања. Амплитуда се током вренмена не мења.
Непригушено осциловање са сталном амплитудом
Хармонијско осциловање са канала физичар