Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет правац и смер брзине и убрзања

Подсетимо се:

Равномерно праволинијско кретање је када тело у истим временским интервалима прелази иста растојања. Тада се брзина не мења током времена, она је константна. То се дешава када на тело не делује сила или је збир сила једнак нули.

v=const               F=0            a=0

Равномерно променљиво праволинијско кретање је када се брзина тела током времена, равномерно мења. Што значи да се сваке секунде повећава или смањује за исту вредност. У овом случају сила која делује на тело је стална, као и убрзање.

      F=const              a=const

Код убрзаног кретања брзина и убрзање имају исти правац и смер. Убрзање је позитивно.

Код успореног кретања Убрзање има исти правац, а супротан смер од брзине. Убрзање је негативно.

Тренутна и средња брзина

Тренутна брзина је она коју тело има у одређеном тренутку. Мери се брзиномером или радаром. Средња је просечна брзина на целом путу. Добија се тако што се укупан пређени пут подели са укупним утрошеним временом.

Код равномерно променљивог праволинијског кретања може се рачунати као половина збира почетне и крајње брзине.

https://www.youtube.com/results?search_query=trenutna+i+srednja+brzina++fizicar