Количина топлоте

Количина топлоте

Деф: Количина топлоте је енергија која прелази са тела више на тело ниже температуре.

Ознака је: Q

Јединица мере [Q]= J  -Џул

Формула:      Q=m∙c∙(t1− t2 )

m –маса тела;     c –специфични топлотни капацитет

(t1− t2 )- разлика између почетне и крајње температуре

  Деф: Специфични топлотни капацитет је она количина топлоте која је потребна да се дода супстанцији масе 1 kg, да би се заграла за 1 К или 1о C.

Највећи специфични топлотни капаците има вода. Зато се она користи за расхлађивање мотора аутомобила.

Топлотна равнотежа

У систему од два или више тела врши се размена топлоте тако да је количина топлоте коју предаје тело са вишом температуром једнака количини топлоте коју прима тело са нижом температуром.

Q_{1}=Q_{2}  једначина топлотног биланса

Q1 – количина топлоте коју предаје тело са вишом температуром

Q– количина топлоте коју прима тело са нижом температуром

После топлотне размене оба тела се налазе на истој температури. То се назива ва топлотна равнотежа.

m_{1}c_{1}(t-t_{1})=m_{2}c_{2}(t_{2}-t)

Део унутрашње енергије се може пренети са једног тела на друго – енергија прелази са једног тела на друго или се претвара из једног облика у други.

Пошто смо се уверили да је толота вид енергије, онда закон одржања механичке енергије може проширити и на топлотну.