Количина топлоте

Количина топлоте

Деф: Количина топлоте је енергија која прелази са тела више на тело ниже температуре.

Ознака је: Q

Јединица мере [𝑄]= J  -Џул

Формула:      𝑄=𝑚∙𝑐∙(t1𝑡2 )

m –маса тела;     c –специфични топлотни капацитет

(t1𝑡2 )- разлика између почетне и крајње температуре

 

  Деф: Специфични топлотни капацитет је она количина топлоте која је потребна да се тело масе 1 kg, загреје за 1 К или 1о C.

Највећи специфични топлотни капаците има вода. Зато се она користи за расхлађивање мотора аутомобила.