Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга

Деф: Полуга је чврсто тело у облику шипке или штапа, које може да се окреће око непокретног ослонца.

Полуга служи за лакше подизање терета. Постоји једнокрака и двокрака полуга.

  1. Код једнокраке полуге терет и сила су са исте стране ослонца. Пример су колиц, пинцета, крцкалица за орахе...
  2. Код двокраке полуге терет и сила су различитих страна ослонца. Пример су маказе, вага, клешта...

Момент силе

Код праволинијског кретања нам је довољно да знамо која сила делујена тело да би смо знали како се оно креће, док је код ротационог кретања неопходно да знамо на ком растојању она делује. Што је веће растојање то се тело лакше убрзава. Зато се квака на вратима налази са супротне стране од шарки, што даље од осе ротације.

Деф: Момент силе је производ силе и крака силе. Крак силе је најкраће ( нормално ) растојање од нападне тачке силе до тачке ослонца.

Formula. Moment sile je proizvod sile i kraka sile.

јединица мере за момент силе је: M=Nm њутн метар и не сме се писати као mN јер се тако обележава мили њутн.

Ранотежа полуге

Код праволинијског кретања тела су у равнотежи када на њих не делуј сила или је збир сила једнак нули. Код ротационог кретања то није довољан услов. Потребно је да је и збир момената сила једнак нули тј. да је момент силе са једна стране полуге једнак моменту са друге стране.