Тест маса и густина

За тест маса и густина потребне су следећи подаци:

 1. Први Њутнов закон.
  • Свако тело тежи да задржи стање мировања или равномерног праволинијског кретања све док на њега не делује сила и то стање промени.
 2. Шта је инерција?
  • Инерција је тежња тела да задржи постојеће стање.
 3. Шта је маса?
  • Маса је мера инертности тела
 4. Да ли је маса већа на Земљи или на Месецу?
  • Маса је увеки свуда иста.
 5. Шта је инертност?
  • Инертност је тромост или лењост.
 6. Ознака и јединица мере за масу?
  • Ознака за масу је: m
  • јединица мере за масу је: kg
 7. Веће и мање јединице мере од килограма и колико пута?
 1. Претвори у основну јединицу мере:

0.05t=________    250g=________      320 000mg=________

 1. На једном тасу теразија налази се тело непознате масе, а на другом тегови од 500g, 200g, два тега од по 50g,  један тег од 200mg и један од 10mg . Колика је маса тог тела?
 2. Која је разлика између масе и тежине?
 3. Израчунај тежину тела ако му је маса 50kg. За јачину гравитационог поља узети 9,81N/kg.

 1. Шта је густина?
  • Густина је маса јединичне запремине.
 2. Колико износи густина воде у kg/m3 и у g/cm3?
  • Густина воде је 1000 kg/m3 или 1g/cm3
 3. Која тела тону, која плутају на површини , а која лебде у средини течности?
  • Тела која имају већу густину од течности тону, која имају мању густину од теч испливају на површину, а која имају исту густину као вода лебде у средини.
 4. Која је формула, а која јединица мере за густину?
 1. Израчунај густину течности чија је маса 0,2 t, а запремина тчности је 4,5m3 .
 2. Помозимо Архимеду. Круна има запремину 100 cm3 и масу 1,7kg провери да ли је круна израђена од чистог злата ако је густина злата 19 300 kg/m3 .
 3. Чиме се директно мери густина течности? (АРЕОМЕТРОМ) 🙂