Механички талас. Величине које описују таласно кретање.

Механички талас. Величине које описују таласно кретање.

Таласно кретање

Деф: Механички талас или таласно кретање је процес преношења осциловања са једне честице на другу еластичне средине.

Важно је приметити да честице само осцилују око равнотежног положаја, не крећу се за таласом, као и навијачи на стадиону који се не померају са свог места, преноси се само поремећај.

Када камен удари у еластичну средину, спушта честицу, она са закашњењем повлачи своје суседе, они повлаче своје итд. По повратку из доњег амплитудног положаја честица се не задржава у равнотежном него се по инерцији креће до горњег амплитудног положаја. Oвај процес се наставља све док талас не изгуби енергију.
Извор таласа је место на коме започиње талас. Површина у којој честице осцилују на исти начин назива се таласни фронт. За честице које осцилују на исти начин може се рећи да су у истој фази. Таласи по облику и начину преношења могу бити линијски, површински и сферни.

Линијски талас.
Површински талас.
Сферни талас. Настаје када се поремећај шири у свим правцима подједнако у облику сфере.

Механички таласи се преносе кроз сва три агрегатна стања. Не може се преносити кроз вакуум јер у њему не постоје честице које би могле да осцилују.

Таласи се деле на:

1. Попречне (трансферзалне)

2. Уздужне (лонгитудиналне)

  1. Попречни  (трансферзални) талас је када честице осцилују нормално на правац простирања таласа. 
Трансферзални (попречни) талас

2. Уздужни (лонгитудинални) талас је када  честице осцилују у правцу осциловања таласа.

Лонгитудинални (уздужни) талас

Величине које описују таласно кретање

  • таласна дужина
  • период осциловања
  • фреквенција таласа
  • брзина таласа

Таласна дужина је растојање између две најближе честице које осцилују на исти начин. То је растојање до кога се осциловање преноси за време од једног периода.

Таласна дужина се означава грчким словом ламбда (\lambda), а мери се у метрима.

Брзина простирања таласа односи се на процес преношења осцилација од једне до друге честице средине. У хомогеној средини талас се простире равномерном брзином. Зато се брзина може упоредити са брзином код равномерног праволинијског кретања.

формула за брзину код равномерно праволинијског кретања:
v= \frac{s}{t}

формула за брзину таласа:
u= \frac{\lambda }{T};
из формуле:
\nu = \frac{1}{T};
следи
u= \lambda \cdot \nu