Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Подсетимо се шта је електрична струја.

Деф:Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања q, које протекне кроз попречни пресек проводника S у једној секунди.

Јачина електричне струје се означава словом  I. Формула је:

I=\frac{q}{t} Formula za jacinu elektricne struje. koicina naelektrisanja se podeli sa vremenom.

Јединица мере:  I= A –ампер

Јачина струје има вредност од једног ампера када кроз јединични попречни пресек проводника преотекне количина наелектрисања од једног кулона, за један секунд.

Електрично коло

  Састоји се од: 1. извора,  2. прекидача и 3. потрошача. Повезани су проводником.

Elektricno kolo. Izvor, prekidac potrosac veyani su provodnikom.

  Кроз отворено електрично коло не протиче струја. Прекидач мора бити затворен.

  Јачина струје се мери амперметром. Он се у колу везује редноНапон се мери волтметром. Он се у колу везује паралелно.

Predstavljeno je elektricnokolo sa ampermetrom i voltmetrom.