Задаци сила и узајамно деловање. Припрема за тест.

 1. Шта је узајамно деловање?

Узајамно деловање је обострано и истовремено деловање два или више тела. Може бити преко непосредног додира и преко физичког поња.

 1. Преко непосредног додира
  -Еластично деловање
  -Трење
  -Отпор средине
 2. Преко физичког поља
  -Електрично поље
  -Магнетно поље
  -Гравитационо поље

2. Шта је деформација и које врсте деформације постоје?

ДефДеформација је промена облика тела. Може бити еластична и пластична.

Када је деформација еластична тело се враћа у првобитни облик после престанка деловања силе, а када је деформација пластична тело остаје деформисано.

3. Где се јавља трење и које врсте трења постоје?

Деф: Трење се јавља између тела и подлоге, усмерено је супротно од кретања и успорава тела при кретању.

Постоји трење :
1. Клизања
2. Котрљања

4. Од чега зависи трење?

Трење зависи од:

 • 1. тежине тела
 • 2. врсте материјала од кога су направљени и тело и подлога
 • 3. њихове углачаности
 • 4.  запрљаности

Трење не зависи од величине додирне површине.

5. Где се јавља отпор средине?

Деф: Отпор средине се јавља када се тела крећу кроз неку супстанцијалну средину и сударају се са њеним атомима и молекулима.

6. Од чега зависи отпор средине?

 • Густине средине. Кроз гушћу средину се креће теже него кроз ређу.
 • Облика тела. Најлаксе се креће облик капљице, а најтеже облик кишобрана.
 • Величине чеоне површине. Лакше се креће када је чеона површина мања.
 • Брзине кретања. Када је већа брзина са више честица се судара тело и више се успорава.

7. Електрично деловање

Електрично деловање се јавља између наелектрисаних тела. Тела се наелектришу трењем или додиром.
Два наелектрисана тела могу да се привлаче или одбијају, јер постоје две врсте наелектрисања тела: позитивно (+) и негативно (-). Истоимена наелектрисања се одбијају,  а разноимена се привлаче. У простору око наелектрисаног тела постоји електрично поље.

8. Магнетно деловање

Магнетно деловање је откривено када је пронађена гвоздена руда која има својство да
привуче и предмете од неких метала.
Сваки магнет има два пола северни (N) и јужни (S) и они се не могу
раздвојити. Истоимени магнети се одбијају, а разноимени се привлаче. 

9. Како ради компас?

Земља је један велики магнет. Помоћу Земљиног магнетизма ради компас. Компас у себи има намагнетисану иглу која показује правац свер-југ.

10. Гравитационо деловање

Гравитационо деловање се јавља око свих тела, а уочава се само код великих као што су планете. Гравитационо деловање је увек привлачно никад одбојно, зависи од масе тела и не може се изоловати од деловања.

11. Сила

Деф: Сила је мера узајамног деловања тела.

Ознака за силу је- F (forceјединица мере је N-њутн, по енглеском научнику Исаку Њутну. Постоје веће и мање јединице мере за силу од њутна.

12. Веће и мање јединице од њутна. Задаци сила претварање

Мање јединице мере:
мили њутн mN=1N/1000

Веће јединице мере:
кило њутн kN=1000 N
мега њутн MN=1000 000 N

13. Задаци слагање силе дуж истог правца.

14. Сила као векторска величина

 Сила је векторска величина. Има правац, смер и интезитет, као и сви остали вектори. Осим тога она има и нападну тачку.

ДефНападна тачка силе је место на коме је сконцентрисано деловање силе.

2. Ако се недеформисана метална опруга растеже силом интензитета 160 N, њена дужина се повећа за 4 cm. Коликом силом треба деловати на ту недеформисану опругу да би се њена дужина повећала за 5 cm?

3. Метална опруга у недеформисаном стању има дужину од 15 cm. Када се опруга истегне силом интензитета 100 N, њена дужина постане 17 cm. За колико ће се издужити опруга ако на њу делујемо силом од 150 N?

4. Метална опруга у недеформисаном стању има дужину од 11 cm. Када се опруга истегне силом интензитета 150 N, њена дужина постане 13 cm. За колико ће се издужити опруга ако на њу делујемо силом од 300 N?