Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење је технички поступак којим се одређује бројна вредност и јединица мере физичке величине.  Мерење је такође и упоређивање физичке величине са основном јединицом мере.

Дели се на:

1. Директно мерење (дужину меримо директно прислонимо метар и очитамо)

2. Индиректно, одређивање (површину  одређујемо јер прво меримо па уврштавамо у једначину)

За мерење можемо да користимо:

  1. мерила (помоћу њих меримо директно: метар, мензура...)
  2. мерне инструменте ( мери се преко других вредности: код термометра, температура преко дужине живиног стуба)