Густина тела. Пливање тела и средња густина. Мерење густине чврстих тела правилног и неправилног облика. Мерење густине течности.

Густина тела. Пливање тела и средња густина. Мерење густине чврстих тела правилног и неправилног облика. Мерење густине течности.

Густина тела

Ако на тасове ваге ставимо две куглице истих димензија, једну од дрвета, а другу од гвожђа превагнуће тас са куглицом од гвожђа. Куглица од гвожђа има већу масу јер је гушћа.

Деф: Густина је маса јединичне запремине.

То значи да ако узмемо коцку запремине један метар кубни од одређеног материјала и измеримо њену масу добијамо вреност густине тог материјала. Густина се обележава грчким словом ро-ρ. Рачуна се као количник масе и запремине.

Јединица мере за густину је килограм по метру кубном:

Осим kg/m³ користи се још и g/cm³. Њихов однос је изражен као:

Важно је знати да је густина воде 1000 kg/m³ =1 g/cm³. Остале вредност густина налазе се у табелама. Обично већу густину имају тела у чврстом па у течном, а најмању у гасовитом стању. Мада има течности које имају већу густину од чврстих тела.

Помоћу густине супстанције Aрхимед је открио да ли је круна била од чистог злата и изговорио своје чувено: ,,ЕУРЕКА!".

Архимед у тренутку када је схватио како да одреди запремину круне.

Пливање и тоњење. Средња густина тела

Прилметили сте да се лакше плива и одржава на површини морске воде него у базену и реци. Зашто је то тако? Морска вода је због соли гушћа. Знамо да нека тела у води тону, нека плутају на површини, а нека лебде у средини. То како ће се тело понашати зависи од густине тог тела. Ако је густина тела већа од густине течности тело ће да потоне, ако је једнака лебдеће у средини, а ако је мања плутаће на површини.

Камен тоне, рибе лебде у средини, а балон плута на површини.

Зашто метални брод плута на површини воде? Његова средња густина, заједно са ваздухом који га испуњава мања је од густине воде па се одржава на површини.

Одређивање густине чврстих тела правилног облика

Густина чврстих тела правилног облика одређује се из формуле:

Масу меримо вагом, а запремину из формуле. Ако је тело у обликику коцке запремина се рачуна као:

Ако је упитању облик квадра формула је:

Димензије тела измере се лењиром или метром и уврсте у формулу,

Одређивање густине чврстих тела неправилног облика

Када су у питању чврста тела неправилног облика маса се такође мери вагом, а запремина е мора измерити помоћу мензуре. Подсетите се коко се мери запремина чврстих тела мензуром.

Мерење и одређивање густине течности

Густина течности може се мерити директно ареометром или се одређивати помоћу ваге.

Мерење густине течности ареометром

Ако густину треба да меримо вагом неопходно је прво измерити масу празне посуде, па масу посуде и течности заједно и наћи њихови разлику.

Запремину течности измеримо директно мензуром и уврстимо у формулу:

Видео "Густина" са сајта Физичар